ព្រឹត្តិបត្រគតិយុត្តខ្លីៗប្រចាំខែ ខែតុលា ឆ្នំា ២០២១ ភាគ ២៤

ព្រឹត្តិបត្រគតិយុត្តខ្លីៗប្រចាំខែ  ខែតុលា ឆ្នំា ២០២១ ភាគ ២៤

Monthly Legal Brief October 2021 Vol.24

English version: /library/root/PDF/July_Newsletter_Different_Role_of_Lawyer_and_Notary_Public_ENG.pdf

Khmer version:  /library/root/PDF/July_Newsletter_Different_Role_of_Lawyer_and_Notary_Public_KH.pdf