ការពន្លឿនការអនុម័តបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម​ តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

ការពន្លឿនការអនុម័តបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម​ តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

ការពន្លឿនការអនុម័តបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម​ តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក នៅប្រទេសកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា៖

 

ការលក់ទំនិញសម្រាប់ប្រើសប្រាស់តាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ /library/root/PDF/Consumer-KH-Khmer.pdf

ការលក់សេវាកម្មអាហារតាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ /library/root/PDF/Food-Service-KH-Khmer.pdf

ការលក់គ្រឿងទេសតាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ /library/root/PDF/Groceries-KH-Khmer.pdf

ការលក់សេវាដឹកជញ្ជូន និងធ្វើដំណើរតាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ /library/root/PDF/Transportation-KH-Khmer.pdf