ព្រឹត្តិបត្រគតិយុត្តខ្លីៗប្រចាំខែ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា២០២២ ភាគ ៣៣

ព្រឹត្តិបត្រគតិយុត្តខ្លីៗប្រចាំខែ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា២០២២ ភាគ ៣៣ 

Khmer version: /library/root/PDF/Newslatter_Judicial Police_Kh_220919.pdf

English Version: /library/root/PDF/Newslatter_Judicial Police_Eng_Final.pdf