សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី៖ ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនៃការដាក់បញ្ចូលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្តុប្រចាំឆ្នាំមកនិយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្មសម្រាប់សហគ្រាសដែលមិនរងសវនកម្មឯករាជ្យ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី៖ ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនៃការដាក់បញ្ចូលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្តុប្រចាំឆ្នាំមកនិយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្មសម្រាប់សហគ្រាសដែលមិនរងសវនកម្មឯករាជ្យ

Khmer version: /library/root/PDF/MOC Declearation_Khmer version 27 January 2022.pdf

English version: /library/root/PDF/MOC Declearation_English version 27 January 2022.pdf