ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការអាជីវកម្មបៀហ្កាឌិនឡើងវិញ នៅទូទាំងប្រទេស

ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការអាជីវកម្មបៀហ្កាឌិនឡើងវិញ នៅទូទាំងប្រទេស ដោយត្រូវអនុវត្តឲ្យបានមុឺងម៉ាត់តាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ និងនីតិវិធីប្រតិបត្តស្តង់ដាអប្បបរមា (SOP) តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មបៀហ្កាឌិន។

សេចក្តីជូនដំណឹងដល់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការអាជីវកម្មបៀហ្កាឌិនឡើងវិញ នៅទូទាំងប្រទេស

Khmer version: /library/root/PDF/សេចក្តីជូនដំណឹងដល់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការអាជីវកម្មបៀហ្កាឌិនឡើងវិញ នៅទូទាំងប្រទេស.pdf

សេចក្តីសម្រេចស្តីពី នីតិវិធីប្រតិបត្តស្តង់ដាអប្បបរមា (SOP) តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មបៀហ្កាឌិន

Khmer version: /library/root/PDF/សេចក្តីសម្រេចស្តីពី_នីតិវិធីប្រតិបត្តស្តង់ដាអប្បបរមា (SOP).pdf

នីតិវិធីស្តង់ដាអប្បបរមា (SOP) តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មបៀហ្កាឌិន

Khmer version: /library/root/PDF/នីតិវិធីស្តង់ដាអប្បបរមា (SOP) តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មបៀហ្កាឌិន.pdf