អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២២

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៤៥ អនក្រ_បក_ស្តីពី ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២២

Khmer Version: /library/root/PDF/អនុក្រឹត្យលេខ_១៤៥_អនក្រ_បក_ស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់​មន្រ្តីរាជការ​.pdf