គោលការណ៏ប្រតិបត្តិស្តង់ដាស្តីពី ការបើកឡើងវិញគ្រិះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

គោលការណ៏ប្រតិបត្តិស្តង់ដា (SOP) សម្រាប់ដំណើរការគ្រិះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ (អ.ប.វ.)ឡើងវិញក្នុងបរិបទកូវីដ ១៩

Khmer version: /library/root/PDF/គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដា_ស្ដីពីការបើកឡើងវិញគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ.pdf